กิจกรรมวิชาการ

เภสัชกรบรรยายความรู้เรื่องยา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตภาคกลาง