กิจกรรมวิชาการ

เภสัชกรบรรยายความรู้เรื่องยา ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน บริษัทในเขตจังหวัดสมุทรสาคร