กิจกรรมวิชาการ

เภสัชกรบรรยายความรู้เรื่องยา ให้กับเจ้าของร้านขายยาในเขตภาคกลาง