กิจกรรมวิชาการ

เภสัชกรบรรยายความรู้เรื่องยา ให้กับเภสัชกรและผู้ช่วยเภสัชกร กลุ่มเชนร้านขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร